• Privacy verklaring

  Excelsior'20 Privacyverklaring

  Excelsior'20, gevestigd aan Sportpark Thurlede, Parkweg 415, 3121 KK Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  Excelsior'20 verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt (hebt) omdat je lid bent van onze vereniging. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum/Leeftijd

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - Pasfoto (noodzakelijk vanaf een bepaalde leeftijd voor spelerspas KNVB en voor hogere elftallen bij de KNCB)

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Dezelfde gegevens als boven van leden jonger dan 16 jaar

  1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij deze persoonsgegevens verwerken

  Excelsior'20 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - het afhandelen van jouw contributiebetalingen

  - verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwsberichten

  - bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  - Excelsior'20 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte voor degenen die van de vereniging een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

  1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Excelsior'20 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na beƫindiging van je lidmaatschap verwijderen we de gegevens binnen zes maanden, tenzij er nog onduidelijkheid of onenigheid bestaat over contributie- betalingen of andere wederzijdse verplichtingen. Zijn die opgelost, dan worden ook van die ex-leden de gegevens verwijderd. Ingeval er fiscale aangelegenheden aan de orde zijn, mogen we je gegevens echter pas verwijderen nadat de verplichte bewaartermijn van 7 jaar is verstreken.

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

  Excelsior'20 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Excelsior'20 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Wij delen de gegevens van de voetballeden, niet-spelende leden en donateurs met de KNVB en Clubcollect voor incassering van de contributie. De gegevens van de cricketleden worden alleen gedeeld met de KNCB voor ledenregistratie. Daarnaast delen we sommige gegevens met bepaalde vrijwilligers om die hun noodzakelijke taken te kunnen laten uitvoeren

  Excelsior'20 verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Mochten we daar ooit toe over willen gaan, dan doen wij dat alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  Excelsior'20 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Excelsior'20 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de algemeen secretaris: leo.buckers@live.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren op een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

  Excelsior'20 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Excelsior'20 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens:

  Excelsior20

  Sportpark Thurlede

  Parkweg 415

  3121 KK Schiedam

  Leo.buckers@live.nl

  (Leo Buckers is de Functionaris Gegevensbescherming van Excelsior'20.)