• Veilige sportomgeving & vertrouwenspersoon

  Excelsior'20 wil een vereniging zijn die haar jeugdleden een veilige omgeving biedt. Te vaak verschijnen er in de media berichten over sportverenigingen waar het in dat opzicht mis gaat. Om die reden geldt m.i.v. het seizoen 2015-2016 dat iedereen van 18 jaar en ouder die binnen Excelsior'20 een functie heeft als jeugdleider, jeugdtrainers of lid is van een jeugdcommissie over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te beschikken. Dit vereiste geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie binnen de sport kan uitoefenen. De VOG wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De procedure om die verklaring aan te vragen wordt door Excelsior'20 in gang gezet. Na aanmelding door de vereniging krijgt de betrokkene een email van het Ministerie en verzorgt hij zelf verder de aanvraag. Na ontvangst van de VOG dient deze door de betrokkene bij Excelsior'20 ingeleverd te worden geleverd. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Binnen een vereniging kunnen dingen niet lopen zoals ze moeten lopen. Of zoals een lid of een ouder vindt dat ze hadden moeten lopen. Dat gebeurt natuurlijk ook bij Excelsior'20. Als het om zaken gaat die direct met het sporten te maken hebben, kunnen spelers en ouders bij de leiders, trainers en coördinatoren terecht. Denk hierbij aan de teamindeling, de manier waarop trainingen worden gegeven, de opstelling, de reservebeurten, etc. En komt het dan niet tot een vergelijk, dan kan het voetbal- of cricketbestuur worden ingeschakeld.

  Als het over gedrag gaat, dan is er een hele andere manier van benaderen. Gedrag bepaalt namelijk hoe leuk het voor iedereen bij de club is. Daar hechten we dan ook heel veel waarde aan. Voor zaken die met gedrag te maken zijn in eerste instantie de leiders, trainers, de mensen van de jeugdcommissie en het afdelingsbestuur aanspreekbaar.Maar het kan zijn dat niet helemaal duidelijk is wat er gebeurd is of dat er zo'n heftig iets is gebeurd, dat het bestuur er niet uitkomt. Of dat het een lastig te ontwarren probleem is. In zo'n situatie komt de Normen en Waarden Commissie in actie. Zij brengen in kaart wat er is gebeurd, spreken met betrokkenen en geven op basis van hun bevindingen het bestuur een advies.

  Vertrouwenspersoon

  Bij de start van het voetbalseizoen 2020-20 21 is er nog een manier beschikbaar gekomen om klachten over grensoverschrijdend gedrag aanhangig maken. Excelsior'20 krijgt een vertrouwenspersoon. Hieronder staat een beschrijving van de taak van een vertrouwenspersoon (VP).

  De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

  Wijze van handelen

  De vertrouwenspersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, die erin getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, pesten, discriminatie, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

  Waarom een vertrouwenspersoon?

  Het kan ook bij Exelsior'20 gebeuren dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. De vertrouwenspersoon is dan een onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen die niet weet met wie over het geconstateerde feit besproken kan worden. Zo'n centraal aanspreekpunt is er om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

  Voorkomen is beter dan genezen

  De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert, en ook kan herhaling zo voorkomen worden.

  Hoe bereikt u de vertrouwenspersoon?

  Binnen Excelsior'20 is Mylène Smit onze vertrouwenspersoon. Mylène kent de club, want haar twee zoons spelen al jaren bij de club. Maar ze heeft voldoende afstand om haar rol onafhankelijk in te vullen. Zij heeft in haar werk ervaring met vertrouwelijke situaties en durft eerlijk te zeggen waar het op staat. En dat is precies wat nodig is om zo'n belangrijke rol in te vullen. U kunt Mylène bereiken via vertrouwenspersoon@excelsior20.nl.